SYSTEM DOMÓW MODUŁOWYCH Z DACHEM DWUSPADOWYM - DM.5

OPIS SYSTEMU

System domów modułowych DM.5 obejmuje główną, żelbetową, prefabrykowaną konstrukcję prostych w formie budynków o szerokości 5,00 m, ze stropem międzykondygnacyjnym (rys. 1) lub bez stropu (rys. 2).


Rys. 1. System DM.5 – przekrój poprzeczny konstrukcji ze stropem międzykondygnacyjnym


Rys. 2. System DM.5 – przekrój poprzeczny konstrukcji bez stropu

System DM.5 składa się z dwóch podstawowych scalonych elementów: modułu dolnego i modułu górnego.

Moduł dolny obejmuje płytę fundamentową (będącą jednocześnie konstrukcją podłogi parteru) oraz dwie ściany boczne sztywno połączone z płytą fundamentową. Płyta fundamentowa oraz ściany boczne wykonane są z betonu konstrukcyjnego.

Moduł górny to jeden przestrzenny element, który stanowi dach dwuspadowy o pochyleniu połaci 70% (35°) wykonany jest z betonu lekkiego.

Podstawowa długość modułu wynosi 2,50 m. Długość całego budynku zbudowanego z modułu może być dowolną wielokrotnością długości podstawowej.

Ze ścian bocznych modułu dolnego wyprowadzone są liniowe wsporniki umożliwiające oparcie płyt stropowych.

Stosowanie płyt stropowych jest opcjonalne, w związku z tym możliwe jest uzyskanie różnych układów architektoniczno-funkcjonalnych:

 • budynku dwukondygnacyjnego,
 • budynku ze stropem na części rzutu (tworzącym np. antresolę),
 • przestronnego budynku jednokondygnacyjnego.

W górnych i dolnych modułach podstawowych (o długości 2,50 m) mogą być wykonywane otwory do osadzenia stolarki okiennej lub drzwiowej. Przewidziano wykonywanie otworów o standardowej dla systemu szerokości 1,10 m, lokalizowanych w połowie długości modułów. Strefy modułów, w których dopuszcza się umieszczanie otworów przedstawiono na rys. 3.


Rys. 3. Widok modułów z boku

Przykładową formę konstrukcyjną uzyskaną z połączenia modułów DM.5 pokazano na rys. 4.


Rys. 4. Wizualizacje przykładowego układów konstrukcyjnego powstałego z modułów DM.5

ZASTOSOWANIE

Domy modułowe systemu DM.5 przewidziane są przede wszystkim jako niewielkie budynki mieszkalne, domy letniskowe, zabudowa na działkach rekreacyjnych itp.. Dzięki odpowiedniemu zestawieniu modułów możliwe jest łatwe skomponowanie budynków o różnej powierzchni zabudowy, umożliwiające uzyskanie częściowo zamkniętej przestrzeni (bez ścian szczytowych) budynku dwukondygnacyjnego lub wysokiej przestrzeni bez stropu pośredniego. Wprowadzenie dodatkowych elementów zamykających i oddzielających, w tym m.in. ścian szczytowych i działowych, leży w gestii klienta. Pozwala to na swobodną aranżację wnętrz budynków. Domy modułowe mogą być wznoszone na większości terytorium Polski w zakresie 1 i 2 strefy obciążenia wiatrem i w zakresie stref 1 - 4 obciążenia śniegiem.

SPOSÓB ZAMAWIANIA MODUŁÓW

Do zamówienia niezbędne jest podanie liczby sztuk modułów oraz określenie otworowania w modułach.

PRZYGOTOWANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

Firma BAUMAT dostarcza moduły konstrukcyjne dolny i górny oraz opcjonalnie płyty stropowe, a także zapewnia montaż tych elementów w miejscu docelowej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. Montaż obejmuje również wypełnienie styków sąsiednich modułów zapewniające ich szczelność.

Przed dostarczeniem i montażem modułów konieczne jest przeprowadzenie przez Zamawiającego działań przygotowawczych obejmujących:

 • Dopełnienie właściwych dla danej inwestycji wymagań formalno-prawnych, administracyjnych, itp.
 • Przygotowanie terenu, na którym zostaną zamontowane moduły, w tym:
  • doprowadzenie instalacji przesyłających niezbędne media,
  • niwelacja terenu do poziomu docelowego,
  • w strefie pod montowanymi modułami zapewnienie podłoża niewysadzinowego o nośności obliczeniowej nie mniejszej niż 100 kPa,
  • wykonanie warstwy tzw. "chudego" betonu oraz ułożenie izolacji przwciwwilgociowej.
 • Zapewnienie możliwości dojazdu środków transportu wykorzystywanych do przewozu modułów oraz możliwości rozładunku modułów przy pomocy dźwigu. W szczególności należy zapewnić drogi dojazdowe o odpowiedniej nośności oraz przestrzeń umożliwiającą manewrowanie środków transportu.

PRACE WYKOŃCZENIOWE I ARANŻACYJNE PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

Po dostarczeniu i montażu modułów przez Firmę BAUMAT, pozostałe prace, niezbędne do uzyskania pełnych walorów użytkowych, pozostawia się w zakresie działań Zamawiającego. W szczególności należy do niego:

 • wykonanie izolacji budynku,
 • zapewnienie możliwości transportu pionowego (w przypadku budynków dwukondygnacyjnych lub z antresolą),
 • wykonanie samonośnych ścian szczytowych zamykających przestrzeń wewnątrz budynku,
 • wykonanie ścian działowych,