Firma BAUMAT Sp. z o. o. realizuje projekt pn.: „Prefabrykowane moduły z betonu lekkiego” dla BAUMAT Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Podstawowym celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest zaprojektowanie prefabrykowanego modułu z betonu lekkiego z uwzględnieniem analiz statyczno-wytrzymałościowych oraz parametrów techniczno-użytkowych w trakcie wznoszenia i eksploatacji obiektów budowlanych. Finalnym rezultatem projektu będzie nowy produkt tj. prefabrykowany moduł z betonu lekkiego, a także opracowana nowa technologia czyli sposób otrzymywania modułu z betonu lekkiego. Innowacje te po wdrożeniu będą stanowiły podstawowy element konstrukcyjny stosowany w działalności gospodarczej firmy przy wznoszeniu budynków mieszkalnych, czy też budynków użyteczności publicznej oraz magazynowych i biurowych w aspekcie współczesnych wymagań podstawowych.

Tematem projektu było wyznaczenie podstawowych właściwości fizycznych betonu, analizy statyczno-wytrzymałościowe, wyznaczenie parametrów z zakresu fizyki budowli oraz porównanie parametrów techniczno–użytkowych budownictwa wykorzystującego moduły betonowe z budownictwem opartym na innych technologiach.

Powyższy zakres dotyczył innowacyjnego produktu jakim jest moduł z betonu lekkiego

Wartość projektu: 270 600.00 PLN
Dofinansowanie: 187 000.00 PLN