Informacje prawne

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Baumat sp. z o.o. informuje, że:   
W ramach prowadzonej działalności przetwarza dane osobowe:

 • kontrahentów (w przypadku osób fizycznych),
 • osób zgłoszonych, jako osoby do kontaktów przez kontrahentów

Administrator zwraca się z prośbą o poinformowanie o treści niniejszej Informacji wszystkie osoby, które są, lub będą w przyszłości osobami wyznaczonymi do kontaktu, w celu realizacji współpracy z Aministratorem.

 • Administratorem danych osobowych jest Baumat sp. z o.o. w Bydgoszczy, e-mail: biuro@baumat.com.pl.
 • Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym doradcom, audytorom, podwykonawcom, inspektorom, kontrolerom, ale nie będą przekazywane poza obszar EOG.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach:
 • w celu zawarcia i realizowania umowy z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w tym celu podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania uniemożliwia zawarcie i realizację umowy,
 • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt RODO - w tym celu podanie danych jest obowiązkowe;
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego m.in. na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, wysyłki informacji marketingowych i dokonywania analiz statystycznych i analizy działalności Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
 • na podstawie Państwa zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, jednak jej brak może uniemożliwić realizację czynności związanej z przetwarzaniem danych, na które odmówiono zgody.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich usunięcia przez Administratora w związku z zakończeniem współpracy i upływem terminu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, zaś w przypadku, gdy przetwarzanie następuje na podstawie Państwa zgody – do momentu jej wycofania.
 • Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych np. poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres biuro@baumat.com.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora prosimy o kontakt pod adresem e‑mail: biuro@baumat.com.pl

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Baumat Sp. z o.o.
ul. Ernsta Petersona 9,
85-862 Bydgoszcz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000203203, NIP PL 554-023-32-88, BDO: 000065328, kapitał zakładowy 2.449.102,92 PLN 

Biuro zarządu:
e-mail: biuro@baumat.com.pl

Biuro finansowe:
e-mail: finanse@baumat.com.pl

Dział handlowy:
e-mail: sprzedaz@baumat.com.pl

Sprzedaż:

tel: + 48 509 839 098

e-mail: sprzedaz@baumat.com.pl

Faktury:

e-mail: faktury@baumat.com.pl

Jeżeli masz uwagi napisz: uwagi@baumat.com.pl